VAALIOHJELMA 2021

IISALMI, IHMISTÄ LÄHELLÄ
KEHITTYVÄ, ELINVOIMAINEN IISALMI
TYÖTÄ
• Iisalmeen tulee luoda edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille sekä mahdollistaa entisten
yritysten jatkuminen ja kehittyminen myös nykyisinä vaikeina aikoina. Turvataan hyvät
edellytykset kuntakokeilun onnistumiselle
PAIKALLISET PALVELUT
• Iisalmessa on monipuolinen ja toimiva palveluverkosto, tämä tulee säilyttää jatkossakin
• Säilytetään palvelut omassa kaupungissa (Sote, poliisi, verotoimisto jne)
• Kaupungin toimintojen painottuminen entistä enemmän ja laajemmin ennaltaehkäisyyn
• Ydinpalvelut säilytettävä uudistusten myötäkin pääosin omana tuotantona
KOULUT JA OPETUS
• Iisalmen tulee pysyä kouluystävällisenä kaupunkina
• Perusopetuksen taso on valtakunnallisesti huomioitu. Tämä taso tulee säilyttää
• Pidämme hyvänä esiopetuksen yhdistämistä koulujen yhteyteen
• Ryhmäkokojen on mahdollistettava oppilaalle turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö
• Myös jatko-opinnot on turvattava kaupungissamme ja lisättävä yhteistyötä yritysten ja
oppilaitosten välillä
KILPAILUKYKYINEN VEROPROSENTTI
• Iisalmen veroprosentti on maakunnan alhaisin
• Säilytetään veroprosentti edelleenkin kilpailukykyisenä
TÖITÄ NUORILLE
• Nuorille on tarjottava kesä- ja kausitöitä omassa kaupungissa. Kaupungin tulee tukea aktiivisesti
nuorten työllistymistä
JULKINEN RAKENTAMINEN
• Kaupungin investointiohjelma on mittava, koska korjausvelkaa on kertynyt edellisiltä vuosilta.
Sitoudumme Iisalmen lähivuosien investointisuunnitelmiin
• Investoinnit takaavat meille terveet ja toimivat tilat tuleville vuosille
SOTE-PALVELUT
TOIMIVAT PALVELUT
• Nykyisellä vaalikaudella SOTE-palvelut ovat kehittyneet monin tavoin. Näitä ovat mm sairaala,
päivystyspalvelut ja Enska
• Kaikille esteetön kaupunki palveluineen
• SOTE-ydin palvelut on tuotettava lähellä omana palveluna myös maakunta-uudistuksessa.
Henkilöstön riittävyys on turvattava
MIELENTERVEYSPALVELUT
• Alueellamme on paljon lasten ja nuorten mielenterveysongelmia. Matalankynnyksen palveluita ja
ongelmien ennaltaehkäisyä on edelleen kehitettävä
• Henkilöstön riittävyys ja saatavuus on taattava
LÄÄKÄRILLE ON PÄÄSTÄVÄ
• Vastaanotolle on päästävä nopeasti ja sujuvasti
• Lääkärit omia virkalääkäreitä
• Palvelujen kehittäminen Oma-lääkäri mallin suuntaan
• Palvelujen turvaaminen myös niille, joilla ei ole nettitaitoja tai -yhteyksiä käytössä
IKÄÄNTYVIEN JA ERITYISRYHMIEN PALVELUT
• Asumispalvelujen kehittäminen entisestään
• Entisen Vetrean kiinteistön hyödyntäminen ikääntyneille ja erityisryhmille tuotettavissa
palveluissa
• Erityisryhmille taataan vähintään lain edellyttämät palvelut (kyydit, esteettömyys jne)
• Kotihoidon resurssit on turvattava ja riittävä hoito taattava
• Päivätoiminta on monipuolisesti kotona asumista tukevaa. Se luo sosiaalisia kontakteja,
mahdollisuuden lähteä kotoa ja omaishoitajalle tilaisuuden hoitaa asioita
• Omaishoitajia on tuettava. Intervallijaksojen pitäminen on mahdollistettava ja niihin tulee
kannustaa
• Iisalmeen on saatava vanhus- ja vammaisasiamies

LASTEN JA NUORTEN IISALMI
PERUSOPETUS
• Iisalmessa on hyvä perusopetuksen taso ja tämä on valtakunnallisesti huomioitu
• Tuntimäärä on säilytettävä nykyisellä hyvällä tasolla
KOULUMATKAT
• Koulumatkojen on pysyttävä inhimillisenä oppilaalle eikä niihin saa kulua suhteettoman pitkää
aikaa
• Omatoiminen koulumatka mahdollisimman monelle
OPPIMISYMPÄRISTÖ
• Kouluissa on oltava terve ja turvallinen oppimisympäristö
• Tuetaan koulun ja kodin yhteistyön kehittämistä
STOP KIUSAAMISELLE
• Koulukiusaaminen on ongelma, jolla on kiusatulle kauas kantoiset seuraukset. Siihen tulee olla
resursseja puuttua heti
• Kouluissa on ehdottomasti oltava kiusaamisen nollatoleranssi
• Välitunnit turvallisiksi
HARRASTUSTAKUU
• Jokaiselle mahdollisuus harrastamiseen perheen varallisuudesta riippumatta. Harrastuksen kautta
lapsi ja nuori pääsee osaksi yhteisöä
• Harrastustakuun pilotoinnin kehittäminen ja laajentaminen koskemaan kaikkia lapsia ja nuoria
PAIKKOJA NUORILLE
• Nuorten kokoontumispaikkoja on oltava nuorten omien tarpeiden mukaisesti, tällä hetkellä
iltakokoontumispaikkaa ei ole
• Työntekijä myös iltatoimintaan
• Iisalmen tulee edelleen tukea seurojen ja yhdistysten toimintaa avustusmäärärahoilla ja
henkilöstöavulla
STOP HUUMEILLE
• Huumeongelmiin on puututtava yhä voimakkaammin ja panostettava ennaltaehkäisyyn
ANKKURITOIMINTA
• Ankkuritoiminta alkoi nykyisellä valtuustokaudella. Toiminta tähtää nuorten ongelmien
havaitsemiseen ja ratkaisemiseen ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet suuriksi
• Toimintaa tulee jatkaa ja kehittää
LUONNONLÄHEINEN IISALMI
• Kaupungin kehittämisen on oltava kestävällä pohjalla
• Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen edelleen
• Joukkoliikenteen kehittäminen enemmän tarpeita vastaavaksi